Opleidingen 4 en 5 maart 2024 Pelt

Opleidingen 4 en 5 maart 2024 Pelt (#38)

Opleidingen 4 en 5 maart 2024 Pelt

Bedienden, IBO-ers, interimmers, zelfstandigen en werkgevers die zonder personeel deelnemen betalen een bijdrage van €150,- excl BTW (KMO-portefeuille mogelijk) voor een dagopleiding. Erkenningsnummer KMO-portefeuille: DV.0110067 onder naam van Dienstencentrum Bouwunie Limburg

ARBEIDERS PC 124

De dagopleidingen op PUUR prof vallen onder het systeem van winteropleiding!
Concreet:

Uw arbeiders (PC 124) dienen in tijdelijke werkloosheid geplaatst te worden wegens weerverlet en dit volgens de geldende procedures opgelegd door de RVA. Indien 1edag van de maand dan dient u de RVA te verwittigen.

U als werkgever betaalt geen loon!

Elke arbeider ontvangt een premie van 55 euro. Om hier aanspraak op te maken dienen de deelnemers zowel de voor- en namiddag de aanwezigheidslijst te tekenen.

Na de opleiding ontvangt elke deelnemer een officieel attest van deelname.

ARBEIDERS PC 126

Arbeiders (PC 126) kunnen deze dagopleidingen volgen onder het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof. Concreet wil dit zeggen dat de loonkost van de cursist/werknemer voor een deel kan teruggevorderd worden. Na afloop van de opleiding bezorgt Woodwize u de nodige formulieren die bijgevoegd moeten worden aan de aangifte van de schuldvordering voor Vlaams Opleidingsverlof.

4 MAART

Veiligheid

Aanslaan van lasten (met dakwerkerskraan)

Het verplaatsen van lasten is niet zonder risico. Wanneer een last verkeerd wordt aangeslagen kan deze uit de takel of uit de kraan vallen. Om deze incidenten te voorkomen is een goede kennis vereist.

Tijdens deze hijsopleiding richten wij ons voornamelijk op de praktijk. Na afloop van deze training slaan uw werknemers lasten aan op een verantwoorde, efficiënte en vooral veilige manier.

Theorie:

 • Veiligheid en wetgeving
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Algemene en specifieke hijsgereedschappen
 • Onderhoud van staalkabels
 • Belastbaarheid van hijsgereedschappen
 • De massa van de last
 • Aanslaan van de last

Praktijk:

 • Veiligheid voor het werk
 • Controle van het hijsmiddel
 • Veiligheid tijdens het werk
 • Veiligheid na het werk
 • Aanslaan van lasten

Werken op hoogte - bouwen van steigers - module 1 & 2

Veilig werken op hoogte (Module 1 +2 )

Deze opleiding kadert binnen het KB voor 'Werken op hoogte' (31 augustus 2005, BS 15 september 2005).

Doelgroep

Werknemers die een stelling helpen monteren, demonteren of aanpassen.

Programma

 • Doelstellingen:
  • Kunnen begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van eenvoudige stellingen
  • Kennen en kunnen interpreteren van de montage- en gebruiksregels voor het veilig monteren, demonteren of ombouwen van eenvoudige stellingtypes
  • De veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de stelling, kennen en kunnen interpreteren
  • Ieder ander risico kennen dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich mee kunnen brengen
 • Opleidingsonderdelen:
  • De montage- en gebruiksregels kennen van de eenvoudige stellingtypes: de voorzorgsmaatregelen die genomen dienen te worden voor de montage, de plaatsing, de stabiliteit, de sterkte, de weerstand, de toegang, de demontage en de opslag
  • De montage- en gebruiksdocumenten (montageplan, proces-verbaal van de oplevering, onderzoeksrapport) kunnen lezen en interpreteren
  • Interpreteren van een eenvoudig stellingplan
  • Kennis van ondergrond, klasse en stabiliteit i.f.v. het uit te voeren werk
  • Kennis van eenvoudige systeemstellingen
  • Kennis van het verankeren van de stelling
  • De lastenverdeling op de stelling kennen

Hieraan wordt een praktijkgedeelte van 4 uur gekoppeld waarin een kaderstelling, een multidirectionele stelling en een rolstelling wordt opgebouwd en waarbij aandacht wordt besteed aan de voorgaande aspecten.

EHBO - initiatie

Initiatie EHBO en gebruik van AED-toestel

De initiatiecursus EHBO is een voorproef van de opleiding Bedrijfseerstehulp – levensreddend handelen (EHBO basis).

Na afloop van deze initiatiecursus kan de deelnemer een helpende houding aannemen bij regelmatig voorkomende letsels in het bedrijf.

De nadruk ligt op de praktijk. Ervaren lesgevers leren de noodzakelijke eerste hulpmaatregelen aan die men kan treffen:

 • In ongeval- of ziektesituaties waarbij eerste zorgen volstaan en geen verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners nodig is;
 • In afwachting van gespecialiseerde hulp

Inhoudspunten

 • Algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp:
  • Uitwendige wonden
  • Oogletsels
  • Kneuzingen en verstuikingen
  • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  • Brandwonden

Praktijk

Inoefening van een aantal technieken aan de hand van een gesimuleerde casus:

 • Het al dan niet verplaatsen van een slachtoffer, na een val van hoogte
 • De Rautek techniek
 • Stabiele zijligging
 • Hoe een slachtoffer benaderen dat gekneld zit
 • De basisreanimaties en het gebruik van AED toestel

Deze technieken zullen aan de stand van GeKa worden gedemonstreerd en kunnen daar  ingeoefend worden.

EHBO Opfrissing + ergonomie

Sinds 1 januari 2011 zijn de hulpverleners in het bedrijf verplicht om jaarlijks een herhalingscursus te volgen

DOELGROEP: Personen die reeds een volledige opleiding gevolgd hebben en in het bezit zijn van een brevet hulpverlener.

PROGRAMMA:

De taken van de eerstehulpverlening Uiteenzetting over het menselijk lichaam Beoordeling van de omstandigheden van het ongeval Toepassen van een correcte beademing Bloedingen Redding van het slachtoffer Verbanden aanleggen Een aantal hoofdstukken worden in het praktijkgedeelte op een pop geoefend zoals technieken bij een bedreigde ademhaling, de beademingstechnieken, reanimatie bij hartfalen, verplaatsen van een slachtoffer.

VCA basis + examen (60 euro bijdrage voor het examen)

Steeds meer opdrachtgevers eisen een VCA-certificaat van de aannemers die voor hen werken uitvoeren. VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is een certificatiesysteem dat aantoont dat het bedrijf en de medewerkers aandacht besteden aan veiligheid en preventie. Alle operationele medewerkers moeten hiervoor de basisveiligheid (B-VCA) volgen om de 10 jaar.
Om een VCA-certificaat te behalen is een veiligheidsopleiding met een examen voor operationele medewerkers nodig. Wanneer o.a. aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt de aannemer een VCA-certificaat voor zijn beheerssysteem en mag hij het VCA-logo dragen.
Opgelet, bij het afnemen van van het examen is er een kostprijs verbonden.

Doelgroep
Alle operationele medewerkers van constructie- en bouwbedrijven, wegenbouw, elektro-, sanitair en koeltechnische bedrijven, schilderbedrijven, installatiebedrijven, industriële reinigingsbedrijven, ….

Programma
• Veiligheids- en gezondheidsreglementering
• Risico, ongevallen, preventie
• Bevordering van veilig werken
• Werkvergunningen
• Bedrijfsnoodplan
• Gevaarlijke producten
• Brand en explosie
• Werken in besloten ruimten
• Machines en handgereedschappen
• Hijswerktuigen
• Manueel tillen van lasten
• Struikelen, uitglijden en vallen
• Lassen en gassen
• Elektriciteit bij tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
• Straling
• Asbest
• Geluid en trillingen

Veiligheid voor Sectorintreders

Deze opleiding moet nieuwe bouwvakkers wijzen op de risico's die op de bouwplaats aanwezig zijn.

Vanuit de vaststelling dat het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector, ondanks de dalende tendens, zich nog te opmerkelijk manifesteren bij jonge bouwvakkers, komt een opleidingsnood aan de oppervlakte. In onderwijs worden jongeren via het VCA gesensibiliseerd omtrent algemene veiligheidsrisico’s, de vakspecifieke veiligheidsvoorwaarden zijn een materie van de opleiding in de school.

Deze opleiding moet nieuwe bouwvakkers wijzen op de risico’s die op de bouwplaats aanwezig zijn.

Vele (jonge) werknemers kennen wel de risico’s die verbonden zijn aan hun eigen beroep, maar daarentegen zijn zij zich meestal niet bewust van de nevenrisico’s op bouwplaatsen.

Deze opleiding wil nieuwe werknemers dan ook bewust maken van de risico’s die op de bouwplaats aanwezig zijn opdat aanleidingen tot een ongeval uitgeschakeld kunnen worden.

Mentoropleiding - coaching op de werkvloer

Omschrijving

Deze opleiding onderstreept het belang van kennisoverdracht, mentorship, samenwerking,

opvang en onthaal van nieuwe medewerkers in de bouwsector.

Doelgroep

De mentoropleiding in de bouwsector richt zich tot alle diverse takken in de bouwnijverheid en is bestemd voor bedrijfsinterne medewerkers die een kei in hun vakgebied zijn en die ingezet worden voor bedrijfsinterne opleidingen aan nieuwe medewerkers.

Programma

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan volgende onderwerpen:

- Inhoud, opbouw en voorbereiding van een training

- Het leerproces

- Hoe verbinding maken met je publiek

- Hoe ga ik om met weerstand

- Presentaties

- Didactische vaardigheden

Lesmethode

PowerPointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever

Syllabus

Rollenspel

Asbest - eenvoudige handelingen voor dakwerkers en aannemers

Asbestverwijdering eenvoudige handelingen

In veel gebouwen bevindt er zich nog asbest ook al is het gebruik ervan reeds ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leren uw werknemers inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de ‘eenvoudige handelingen’. Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten. Werknemers uit bouwbedrijven die werk gerelateerd in contact komen met asbest dienen jaarlijks de opleiding “asbest eenvoudige handelingen” te volgen.

Theorie:

 • De eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest
 • De soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen
 • De handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken
 • De vereisten inzake gezondheidstoezicht
 • De veilige werkmethoden en meettechnieken
 • De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: keuze en beperkingen, aandachtspunten voor het juiste gebruik, inclusief adembeschermingsmiddelen
  Nood- en ontsmettingsprocedures

Praktijk:

Aanleren van het correcte opzetten en dragen van het adembeschermingsmasker met filter, met daarbij de individuele controles en het gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Vakbekwaamheid Code 95

Programma

Het doel van deze opleiding is een compacte weergave over hoe uw lading te zekeren en een opfrissing van de wegcode te geven.

Het is voor niemand aangenaam als een lading wordt verloren (zowel voor chauffeur/leverancier, de wachtende klant en medeweggebruikers), laat staan als door een verschuivende lading de vrachtwagen eventueel dan nog kantelt ook... In deze opleiding bekijken we samen hoe je de ladingen correct kan laden/lossen, vastzetten...

Vakbekwaamheid code 95 - EHBO

Programma

Na deze opleiding kunnen deelnemers een levensbedreigende medische situatie herkennen, Evidence-based eerste hulp verlenen tot gespecialiseerde diensten ter plaatse zijn, brandwonden en andere huidwonden behandelen, eeste hulp verlenen bij o.a. bloedingen, schoktoestand en vergiftiging, evacuatie- en verbandtechnieken.

Na deze opleiding ontvangt de deelnemer een attest ihkv de code 95 en een attest voor initiatief EHBO OF voor opfrissing Erkend hulpverlener


5 MAART

Veiligheid

Asbest - eenvoudige handelingen voor dakwerkers en aannemers

Asbestverwijdering eenvoudige handelingen

In veel gebouwen bevindt er zich nog asbest ook al is het gebruik ervan reeds ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding ‘asbest, eenvoudige handelingen’ leren uw werknemers inzicht verwerven in de gevaren en de risico’s die verbonden zijn aan asbest. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de ‘eenvoudige handelingen’. Deze opleiding geeft een invulling aan de opleidingsvereisten zoals gesteld in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de blootstelling aan asbest, voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten. Werknemers uit bouwbedrijven die werk gerelateerd in contact komen met asbest dienen jaarlijks de opleiding “asbest eenvoudige handelingen” te volgen.

Theorie:

 • De eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest
 • De soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen
 • De handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken
 • De vereisten inzake gezondheidstoezicht
 • De veilige werkmethoden en meettechnieken
 • De te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen: keuze en beperkingen, aandachtspunten voor het juiste gebruik, inclusief adembeschermingsmiddelen
  Nood- en ontsmettingsprocedures

Praktijk:

Aanleren van het correcte opzetten en dragen van het adembeschermingsmasker met filter, met daarbij de individuele controles en het gebruik van andere persoonlijke beschermingsmiddelen

Mentoropleiding - coaching op de werkvloer

Omschrijving

Deze opleiding onderstreept het belang van kennisoverdracht, mentorship, samenwerking,

opvang en onthaal van nieuwe medewerkers in de bouwsector.

Doelgroep

De mentoropleiding in de bouwsector richt zich tot alle diverse takken in de bouwnijverheid en is bestemd voor bedrijfsinterne medewerkers die een kei in hun vakgebied zijn en die ingezet worden voor bedrijfsinterne opleidingen aan nieuwe medewerkers.

Programma

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan volgende onderwerpen:

- Inhoud, opbouw en voorbereiding van een training

- Het leerproces

- Hoe verbinding maken met je publiek

- Hoe ga ik om met weerstand

- Presentaties

- Didactische vaardigheden

Lesmethode

PowerPointpresentatie gegeven door een ervaren lesgever

Syllabus

Rollenspel

Veiligheid voor Sectorintreders

Deze opleiding moet nieuwe bouwvakkers wijzen op de risico's die op de bouwplaats aanwezig zijn.

Vanuit de vaststelling dat het aantal arbeidsongevallen in de bouwsector, ondanks de dalende tendens, zich nog te opmerkelijk manifesteren bij jonge bouwvakkers, komt een opleidingsnood aan de oppervlakte. In onderwijs worden jongeren via het VCA gesensibiliseerd omtrent algemene veiligheidsrisico’s, de vakspecifieke veiligheidsvoorwaarden zijn een materie van de opleiding in de school.

Deze opleiding moet nieuwe bouwvakkers wijzen op de risico’s die op de bouwplaats aanwezig zijn.

Vele (jonge) werknemers kennen wel de risico’s die verbonden zijn aan hun eigen beroep, maar daarentegen zijn zij zich meestal niet bewust van de nevenrisico’s op bouwplaatsen.

Deze opleiding wil nieuwe werknemers dan ook bewust maken van de risico’s die op de bouwplaats aanwezig zijn opdat aanleidingen tot een ongeval uitgeschakeld kunnen worden.

EHBO - initiatie

Initiatie EHBO en gebruik van AED-toestel

De initiatiecursus EHBO is een voorproef van de opleiding Bedrijfseerstehulp – levensreddend handelen (EHBO basis).

Na afloop van deze initiatiecursus kan de deelnemer een helpende houding aannemen bij regelmatig voorkomende letsels in het bedrijf.

De nadruk ligt op de praktijk. Ervaren lesgevers leren de noodzakelijke eerste hulpmaatregelen aan die men kan treffen:

 • In ongeval- of ziektesituaties waarbij eerste zorgen volstaan en geen verwijzing naar gespecialiseerde hulpverleners nodig is;
 • In afwachting van gespecialiseerde hulp

Inhoudspunten

 • Algemene hulpverleningsregels
 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp:
  • Uitwendige wonden
  • Oogletsels
  • Kneuzingen en verstuikingen
  • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  • Brandwonden

Praktijk

Inoefening van een aantal technieken aan de hand van een gesimuleerde casus:

 • Het al dan niet verplaatsen van een slachtoffer, na een val van hoogte
 • De Rautek techniek
 • Stabiele zijligging
 • Hoe een slachtoffer benaderen dat gekneld zit
 • De basisreanimaties en het gebruik van AED toestel

Deze technieken zullen aan de stand van GeKa worden gedemonstreerd en kunnen daar  ingeoefend worden.

EHBO Opfrissing + ergonomie

Sinds 1 januari 2011 zijn de hulpverleners in het bedrijf verplicht om jaarlijks een herhalingscursus te volgen

DOELGROEP: Personen die reeds een volledige opleiding gevolgd hebben en in het bezit zijn van een brevet hulpverlener.

PROGRAMMA:

De taken van de eerstehulpverlening Uiteenzetting over het menselijk lichaam Beoordeling van de omstandigheden van het ongeval Toepassen van een correcte beademing Bloedingen Redding van het slachtoffer Verbanden aanleggen Een aantal hoofdstukken worden in het praktijkgedeelte op een pop geoefend zoals technieken bij een bedreigde ademhaling, de beademingstechnieken, reanimatie bij hartfalen, verplaatsen van een slachtoffer.

PUUR Prof is een organisatie van BOUWUNIE Limburg
Herkenrodesingel 12/0201
3500 Hasselt
Tel: 011 26 30 10

Een vraag?

Zit u met een vraag of vindt u niet wat u zoekt? Aarzel niet om ons te contacteren!